Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.

Urząd Gminy Kluczewsko przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych.

Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod podanym poniżej danymi adresowymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kluczewsko reprezentowana przez Wójta Gminy Kluczewsko – Rafała Pałkę, ul. Spółdzielcza 12 ; 29-120 Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, tel. 044/781 42 44,

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Pani PAULA SŁOWIK, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-19 08:08:57 | Data modyfikacji: 2021-03-19 08:12:58.
Klauzula informacyjna ogólna

Klauzla informacyjna ogolna.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-19 08:14:08 | Data modyfikacji: 2021-03-19 08:15:15.
Klauzula informacyjna o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna o dowodach osobistych.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-19 08:15:44 | Data modyfikacji: 2021-03-19 08:16:29.
Klauzula informacyjna o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna o ewidencji ludnosci.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-19 08:17:09 | Data modyfikacji: 2021-03-19 08:18:05.
Klauzula informacyjna o zmianie imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna o zmianie imienia i nazwiska.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-19 08:18:32 | Data modyfikacji: 2021-03-19 08:19:22.
Klauzula informacyjna-pracownik

Klauzula informacyjna-pracownik.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-19 08:19:56 | Data modyfikacji: 2021-03-19 08:20:40.
Data wprowadzenia: 2021-03-19 08:19:56
Data modyfikacji: 2021-03-19 08:20:40
Opublikowane przez: administrator administrator