Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:


1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Kluczewsko – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:


1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Kluczewsko, pokój nr 11, P. Wojciech Prokop, w godzinach pracy Urzędu.
Druki są dostępne poniżej.

Pismo do mieszkańców Gminy Kluczewsko.doc

Pismo do sołtysów z terenu Gminy Kluczewsko.doc

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich.docx

Zawiadomienie o planowanym zbiorze.doc

WZÓR-Protokół oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkoody w uprawach i płodach rolnych.pdf

Rozporzadzenie-Ministra-srodowiska-w-sprawie-sposobu-postepowania-przy-szacowaniu-szkod.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:17:04 | Data modyfikacji: 2018-05-08 14:33:08.
Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:17:04
Data modyfikacji: 2018-05-08 14:33:08
Opublikowane przez: administrator administrator