Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej

(wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

Instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu umożliwia Platforma ePUAP - poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej,

który  służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

 

 

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

o    Obywatelami a administracją

o    Przedsiębiorcami a administracją
o    Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli

 

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

ePUAP dla podmiotów publicznych

 

Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.


 

 Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP, którego założenie jest bezpłatne oraz posiadanie kwalifikowanego certyfikatu tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego lub "Profilu Zaufanego". Link do strony znajduje się poniżej.

http://epuap.gov.pl

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
- przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu
  on-line    poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą;
- przekazanie dokumentu poprzez e-mail;
- dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00) do Biura Obsługi Interesanta 
   na następujących nośnikach danych:
    Dyskietka 1,44 MB
    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
    Płyta CD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes(lub profilem zaufanym - tylko dla wymiany poprzez ePUAP)
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF, ODT
XLS, ODS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
WIĘCEJ O ePUAP dla  OBYWATELA TUTAJ
 
 
adres bezpośredni do usług naszej skrzynki podawczej-tutaj
 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-03-25 07:25:07 | Data modyfikacji: 2013-03-25 07:26:08.
Data wprowadzenia: 2013-03-25 07:25:07
Data modyfikacji: 2013-03-25 07:26:08
Opublikowane przez: administrator administrator